Tuesday, January 15, 2013

((از همین جا))

از همین جا تا دوباره دیدنت
بی‌خیال شب
که خیمه زده روی چارچوب آسمان
بی‌خیال باد
که می‌لرزاند دل تمام برگ‌های زرد را
بی‌خیال باران
که امان نمی‌دهد به زندگی بی چتر
از همین جا تا صبح، تا دیدار
تا عاشق شدن
تا تو
که ارمغان آفتابی در این روزهای یخ زده

No comments:

Post a Comment